Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

alexnouveau
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viamojanazawsze mojanazawsze
alexnouveau
Reposted frombiru biru viadivi divi
alexnouveau
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viadivi divi
alexnouveau
0742 19e0 500
Reposted bydivi divi
alexnouveau
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako viadivi divi
8260 d419 500
Reposted fromdivi divi

October 10 2017

alexnouveau
Mieliśmy budzić się w białej pościeli, a dzieli nas więcej niż kilometry.
Mieliśmy razem być, ale podzielił nas czas, którego nie mogliśmy znieść.
Mieli nas inni za przykład, za to że można razem to wszystko przejść,
a na prostej drodze wybraliśmy inne zakręty.
Reposted fromorchis orchis viamojanazawsze mojanazawsze
3548 a1a7
Reposted fromkefka kefka viadivi divi
2130 3e7a 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadivi divi

October 04 2017

Zranieni, często nie mówimy o tym, co nas boli, bo w świetle dnia wiele ran wydaje się absurdem.
— Alain de Botton (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromdivi divi

October 03 2017

alexnouveau

October 02 2017

5181 24a5 500

September 28 2017

6255 abbe 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viagreywolf greywolf
6254 3803
Reposted fromkostuchna kostuchna viagreywolf greywolf

September 26 2017

8650 a987
Reposted fromdivi divi
8599 010e 500
Reposted fromdivi divi

September 21 2017

alexnouveau
4900 d128 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadivi divi
3516 77ee 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadivi divi
alexnouveau
0782 a5e4
Reposted fromiamstrong iamstrong viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl