Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

alexnouveau
Trzeba zdjąć z rany plaster, posypać solą, zakleić, zdjąć, posypać, zakleić, aż w końcu któregoś dnia powie pani sobie, że już nic nie czuje.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

December 01 2017

alexnouveau
0776 32ae
Reposted fromkarahippie karahippie viapotrzask potrzask
3866 bf64 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viapotrzask potrzask

November 26 2017

6829 07f2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaraZe raZe
alexnouveau

November 01 2017

alexnouveau
alexnouveau
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapraesens praesens
alexnouveau

October 17 2017

alexnouveau
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viamojanazawsze mojanazawsze
alexnouveau
Reposted frombiru biru viadivi divi
alexnouveau
0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic viadivi divi
alexnouveau
0742 19e0 500
Reposted bydivi divi
alexnouveau
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako viadivi divi
8260 d419 500
Reposted fromdivi divi

October 10 2017

alexnouveau
Mieliśmy budzić się w białej pościeli, a dzieli nas więcej niż kilometry.
Mieliśmy razem być, ale podzielił nas czas, którego nie mogliśmy znieść.
Mieli nas inni za przykład, za to że można razem to wszystko przejść,
a na prostej drodze wybraliśmy inne zakręty.
Reposted fromorchis orchis viamojanazawsze mojanazawsze
3548 a1a7
Reposted fromkefka kefka viadivi divi
2130 3e7a 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadivi divi

October 04 2017

Zranieni, często nie mówimy o tym, co nas boli, bo w świetle dnia wiele ran wydaje się absurdem.
— Alain de Botton (via bezciebienieistnieje)
Reposted fromdivi divi

October 03 2017

alexnouveau

October 02 2017

5181 24a5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl