Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

alexnouveau
alexnouveau
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viagreywolf greywolf

January 21 2018

alexnouveau


the last pew-pew
Reposted fromstarwars starwars

January 01 2018

alexnouveau
alexnouveau
7956 0ed8 500
Reposted frommeem meem viano-longer-kore no-longer-kore

December 19 2017

9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viagreywolf greywolf
4919 7d1a 500
Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaraZe raZe
alexnouveau
alexnouveau

December 17 2017

alexnouveau
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk

December 04 2017

alexnouveau
Trzeba zdjąć z rany plaster, posypać solą, zakleić, zdjąć, posypać, zakleić, aż w końcu któregoś dnia powie pani sobie, że już nic nie czuje.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

December 01 2017

alexnouveau
0776 32ae
Reposted fromkarahippie karahippie viapotrzask potrzask
3866 bf64 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viapotrzask potrzask

November 26 2017

6829 07f2
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaraZe raZe
alexnouveau

November 01 2017

alexnouveau
alexnouveau
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapraesens praesens
alexnouveau

October 17 2017

alexnouveau
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viamojanazawsze mojanazawsze
alexnouveau
Reposted frombiru biru viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl